Máy ấp trứng

Ch?n nuôi gia c?m ?? l?y th?t, tr?ng và nâng cao hi?u qu? kinh t?. Bà con ?ã bi?t n?u ?? gia

Vì v?y chúng tôi xin gi?i thi?u t?i bà con b? s?n ph?m máy ?p tr?ng v? nhôm dành cho h? gia ?ình phiên b?n thùng nhôm cao c?p, giúp bà con nâng cao ???c t? l? n? tr?ng c?i thi?n n?ng xu?t ch?n nuôi.
??c tính ?u vi?t c?a máy ?p tr?ng v? nhôm N200

V? máy ???c H?c b?ng khung nhôm cao c?p, ?? b?n cao, ch?ng ???c chu?t c?n, bên trong có l?p x?p dày 3cm tính n?ng gi? nhi?t và cách nhi?t t?t ??m b?o ???c y?u t? nhi?t ?? ?n ??nh trong su?t quá trình ?p

S?n ph?m nh? g?n, b?n ??p, ch?c ch?n. bà con có th? ?? máy b?t k? ?âu trong nhà nh? phòng khách, phòng ng?, g?m c?u thang, d??i b?p…..

S?n ph?m này ???c chúng tôi thi?t k? nh? g?n, ch?c ch?n d? s? d?ng phù h?p v?i m?i vùng mi?n trên toàn qu?c

Máy ?p ???c t?t c? các lo?i tr?ng gia c?m nh?: Gà, V?t, Ngan, Ng?ng, Chim B? Câu, Chim Cút, Chim Tr?….

Máy ?p tr?ng t? ??ng thùng nhôm có phiên b?n 1 khay ??o tr?ng t? ??ng b?ng nhôm cao c?p ?p ???c 70 tr?ng, phiên b?n 2 khay ??o tr?ng t? ??ng ?p t?i ?a 140 tr?ng

Máy ?p tr?ng ?ã ???c l?p ??t và cài ??t chu?n v? nhi?t ??, ?? ?m ?? bà con s? d?ng ???c luôn mà bà con không c?n ph?i cài l?i

Chúng tôi cam k?t t? l? n? ??t trên 90% v?i tr?ng có phôi t?t

Nh?ng thông s? k? thu?t c?a máy ?p tr?ng v? nhôm

Máy ?p tr?ng t? ??ng hoàn toàn: t? ??ng ?i?u khi?n nhi?t ??, t? ??ng ?i?u khi?n ?? ?m, t? ??ng ??o tr?ng.

Kích th??c thùng máy ?p tr?ng dài 60cm, r?ng 42cm, cao 38cm.

Công su?t máy tiêu th? ?i?n 18W 1 gi?, siêu ti?t ki?m ?i?n

Khay ??o tr?ng t? ??ng ???c H?c b?ng nhôm cao c?p, khay thép l??i thông thoáng giúp nhi?t ?? và ?? ?m ??ng ??u, giúp phôi tr?ng phát tri?n kh?e m?nh, trên khay có cách rãnh x?p tr?ng phù h?p v?i t?t c? các lo?i tr?ng gia c?m và tr?ng chim

Chúng tôi s? d?ng công ngh? t?o nhi?t b?ng s?i Carbon cao c?p thay th? cho bóng ?èn s?i ??t

Máy tích h?p qu?t t?n nhi?t 12v giúp nhi?t ?? trong máy c?c k? ??ng ??u

H? th?ng c?m bi?n ?? ?m ? trung tâm máy giúp ?o ?? ?m chính xác và t? ?i?u ch?nh phù h?p v?i t?ng lo?i tr?ng mà bà con mu?n ?p

Máy ?p tr?ng ???c l?p trình ??o t? ??ng 2 ti?ng 1 l?n v?i góc l?n qu? tr?ng 180 ??. giúp phôi phát tri?n t?t nh?t tránh ???c hi?n t??ng ch?t phôi tr??c khi tr?ng n? c?ng nh? hi?n t??ng sát tr?ng

C?a ti?p n??c bên hông máy ti?n l?i giúp bà con thêm n??c d? dàng c?ng nh? x?p tr?ng vào khay d??i

S?n ph?m ???c chúng tôi B?o hành 2 n?m. ??i m?i mi?n phí n?u có l?i do nhà s?n xu?t.

V? trí ?? máy ?p tr?ng ph?i là n?i thoáng mát, tránh ánh n?ng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p

X?p tr?ng n?m ngang theo các rãnh trên khay ??o tr?ng ?ã c? ??nh, vi?c x?p quá dày. khay s? ??o 2 ti?ng 1 l?n

Máy ấp trứng

Máy ấp trứng được thiết kế với nhiều kiểu dáng và vật liệu khác nhau. Vì vậy khi chọn mua, bạn hãy kiểm tra kết cấu khung, độ chắc, hệ thống điều khiển... Nếu không có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể xin ý kiến của những chuyên gia, những người hiểu biết về máy ấp trứng để bảo đảm sẽ lựa chọn được máy tốt.
Bên cạnh nhiệt độ đúng với tiêu chuẩn đặt ra, độ ẩm của máy ấp trứng cần phải được dàn đều, giúp trứng ấp đạt chất lượng cao. Cách tốt nhất là bạn hãy lựa chọn những máy ấp trứng được trang bị thiết bị phun ẩm, tạo độ ẩm trong máy. Ngoài ra, nếu có điều kiện hơn nữa, bạn hãy tìm đến máy có khả năng hỗ trợ canh mực nước khi hết nước phun ẩm.


Khi m?i c?m ?i?n nhi?t ?? máy ?o ???c là nhi?t ?? môi tr??ng bà con ?? máy ch?y t?m 1 ti?ng nhi?t ?? s? ?n ??nh

Trong quá trình s? d?ng bà con c?n theo dõi và ki?m tra máy th??ng xuyên, b? xung thêm n??c n?u khay n??c v?i ?i trong quá trình ?p ?? duy trì ?? ?m. Sau khi ?p t? 6-7 ngày bà con c?n soi tr?ng và lo?i b? tr?ng ung ho?c không có tr?ng ?? b? xung tr?ng m?i

Trong quá trình ?p tr?ng n?u có th?c m?c ch?a hi?u bà con c?n liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n k? h?n

Bà con tham kh?o thêm >> H??ng d?n s? d?ng máy ?p tr?ng
Quy trình v?n chuy?n và thanh toán s?n ph?m máy ?p tr?ng v? nhôm

Ngay sau khi bà con ??t hàng tùy và khu v?c ??a lý n?i bà con sinh s?ng, chúng tôi s? v?n chuy?n s?n ph?m theo 2 hình th?c qua xe khách ho?c chuy?n phát nhanh b?u ?i?n v? t?n nhà gia ?ình bà con

Th?i gian v?n chuy?n xe khách ph? thu?c vào t?ng t?nh thành bà con ?ang ?

Th?i gian v?n chuy?n qua b?u ?i?n: Mi?n B?c t? 3 – 4 ngày, Mi?n Trung và Mi?n Nam t? 5 – 6 ngày

Chúng tôi cam k?t quy trình v?n chuy?n an toàn, nhanh g?n và giá thành h?p lý

Khi nh?n ???c hàng bà con ???c ki?m tra hàng tr??c khi nh?n

N?u không ?ng s?n ph?m ho?c có l?i trong quá trình v?n chuy?n chúng tôi s? g?i ngay s?n ph?m khác t?i bà con

Ph??ng th?c thanh toán: khi bà con nh?n ???c s?n ph?m vui lòng Thanh Toán cho nhân viên giao hàng t?i nhà

 C? s? s?n xu?t máy ?p tr?ng t? ??ng v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t MÁY ?P TR?NG GÀ T? ??NG.Chúng tôi chuyên sàn xu?t các dòng MÁY ?P TR?NG GÀ T? ??NG t? MÁY ?P TR?NG MINI dùng cho gia ?ình ??n MÁY ?P TR?NG CÔNG NGHI?P dùng cho trang tr?i và nh?ng h? nuôi gia c?m quy mô l?n.chúng tôi chuyên cung c?p các dòng máy ?p tr?ng 30 tr?ng,máy ?p tr?ng 60 tr?ng,máy ?p tr?ng 100 tr?ng,máy ?p tr?ng 200 tr?ng,máy ?p tr?ng 300 tr?ng,máy ?p tr?ng 500 tr?ng t?i các dóng máy ?p tr?ng c? l?n nh? máy ?p tr?ng 1000 tr?ng,máy ?p tr?ng 2000 tr?ng,máy ?p tr?ng 5000 tr?ng,máy ?p tr?ng 10000 tr?ng cho t?i máy ?p tr?ng 20000 tr?ng tùy theo nhu c?u khách hàng
 
 Là m?t trong nh?ng ??n v? ?i ??u trong nghiên c?u và phát tri?n MÁY ?P TR?NG GIA C?M, chúng tôi luôn mong mu?n ?em l?i cho bà con s?n ph?m t?t nh?t v?i các tiêu chí: t? l? n? cao, d? s? d?ng, hi?n ??i, t? ??ng, hi?u qu?.
V?i ph??ng châm thành công c?a khách hàng là c? s? thành công c?a chúng tôi, chúng tôi luôn nghiên c?u, ti?p thu ý ki?n ph?n h?i c?a khách hàng ?? MÁY ?P TR?NG c?a chúng tôi ngày càng hoàn thi?n, ph?c v? bà con trong vi?c ?p tr?ng t?t h?n n?a.
?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a bà con chúng tôi ?ã cho ra ??i các c? MÁY ?P TR?NG T? ??NG phù h?p v?i c? quy mô nh? nh? nuôi gà ki?ng, chim ki?ng, ch?n nuôi gia ?ình ??n quy mô trang tr?i nuôi gà, v?t chuyên ?? ?p tr?ng. Máy c? nh? nh?t ?p ???c 30 tr?ng ??n máy c? l?n vài ch?c ngàn tr?ng s?n xu?t theo s? ??t hàng c?a bà con.

    Núm xoay bên trên ?? ?i?u ch?nh kho?ng th?i gian ??o tr?ng

Công t?c nh? bên trái có 2 ch? ?? ch?n S (giây) ho?c M (phút). Công t?c bên ph?i có 2 ch? ?? X1 và X10. Ví d?: công t?c nh? bên trái ch?n S núm xoay trên ch? 0.5, công t?c nh? bên ph?i ch?n X10 ngh?a là ch?n th?i gian motor ho?t ??ng là 0.5x10=5 giây.

    Núm xoay d??i h?n gi? ??o tr?ng

Công t?c nh? bên trái ch?n M (phút) ho?c H (gi?), ch? s? c?a núm là th?i gian h?n ??o, ch? s? c?a công t?c nh? bên ph?i là b?i c?a ch? s? c?a núm xoay (x1 ho?c x10). Ví d?: công t?c trái ch?n gi? (H), núm ch? s? 2.0, công t?c ph?i ch? x1. Ngh?a là sau kho?ng th?i gian 2.0x1=2 gi? máy ??o tr?ng m?t l?n.

Cài ??t chu?n: công t?c nh? bên trái núm xoay trên g?t v? S, núm trên ch? s? 0.5, công t?c nh? bên ph?i núm trên g?t v? X10. Công t?c nh? bên ph?i núm d??i g?t v? H, núm ch? s? 2.0, công t?c nh? bên ph?i g?t v? X1. Ta s? ???c cài ??t chu?n là sau m?i 2 gi? máy ??o tr?ng m?t l?n, m?i l?n ??o trong vòng 5 giây.

TIMER NÚT B?M (?nh ph?i)

Hai s? ??u ?? 05, ô th? 3 ch?n S, hai s? sau ?? 02, ô th? 6 ch?n H. dùng nút b?m d?u "-" ?? ch?nh gi?m, dùng d?u "+" ?? ch?nh t?ng.

B? ?I?U KHI?N NHI?T ??

    B? ?i?u khi?n nhi?t bào g?m m?t ??ng h? ?i?u khi?n nhi?t k?t n?i v?i relay ?óng ng?t nhi?t.
    Hình ?nh ??ng h? ?i?u khi?n nhi?t t? ??ng:

    H??ng d?n cài ??t nhi?t ??:
    Nh?n và gi? phím Set ??n khi th?y s? trên màn hình nh?p nháy, nh?n vào m?i tên lên ho?c xu?ng ?? t?ng ho?c gi?m nhi?t ??.
    ??u dò nhi?t ?? ?? vào khay gi?a c?a máy ?p trong tr??ng h?p máy có nhi?u khay, ?? lên b? m?t c?a tr?ng, chú ý không ?? ??u dò l?t xu?ng l? khay tr?ng tránh b? kéo c?ng ??t ??u dò khi máy ??o

Máy ấp trứng

2: CHIA S? KINH NGHI?M ?P M?T S? LO?I TR?NG GIA C?M

Các lo?i tr?ng gia c?m thu ho?ch không quá 5 ngày tr??c khi cho vào máy ?p ?? ??m b?o ch?t l??ng tr?ng. chú ý khi thu ho?ch tr?ng không ?? tr?ng dính n??c, không r?a tr?ng, n?u tr?ng b?n thì ?? khô r?i lau b?ng r? m?m s?ch, b?o qu?n n?i khô, thoáng mát, t?i, nhi?t ?? lý t??ng b?o qu?n tr?ng t? 12 ??n 20 ??. Lo?i b? tr?ng d? d?ng. Tr?ng x?p vào khay b?o qu?n ??u nh? xu?ng d??i, ??u to h??ng lên.

    Các lo?i tr?ng sau khi ?p 3 ngày ti?n hành soi tr?ng ?? lo?i b? nh?ng qu? không phát tri?n. Sau m?i 3 ngày ti?p theo soi tr?ng m?t l?n ?? lo?i b? nh?ng qu? ch?t gi?a ch?ng. Tránh ?? vi khu?n lây lan sang các qu? khác.

    Kinh nghi?m ?p tr?ng gà:
    V? c? b?n các lo?i tr?ng gà cách ?p t??ng ??i gi?ng nhau. Th?i gian n? c?a tr?ng là 21 ngày.

X?p tr?ng vào khay

- X?p tr?ng th?ng ??ng trong khay, ??u to là ??u có bu?ng khí ???c x?p quay lên trên.

- ??i v?i máy ?p ?a k? khay tr?ng ?p tr??c ?? phía d??i, khay ?p sau ?? phía trên.

          ??t Nhi?t ??:

- N?u ?p tr?ng ??n k?:

    T? ngày 1 ??n ngày 7 ??t 37.5 ?? (nhi?t trong máy s? giao ??ng t? 37.3 ??n 37.7 ??).
    T? ngày 8 ??n ngày 17 ??t 37 ?? (nhi?t trong máy giao ??ng t? 36.8 ??n 37.2 ??).
    T? ngày 18 ??n khi n? ??t 36.5 ?? (nhi?t trong máy giao ??ng t? 36.3 ??n 36.7 ??).

- N?u ?p tr?ng ?a k?:

N?u là ?p tr?ng ?a k? thì ch? c?n ?? nhi?t ?? ? m?c 37 ?? C, tr?ng ?p lâu h?n ?? khay trên cùng, tr?ng m?i ?p ?? d??i cùng cho t?i khi n?.

T?o ?? ?m:

    S? d?ng cách b?c h?i n??c ?? t?o ?? ?m t? nhiên cho tr?ng b?ng cách ?? m?t khay n??c bên d??i ?áy máy ?p.
    T? ngày 15 v? sau, m?i ngày vào gi?a bu?i chi?u t?t máy, m? c?a máy cho tr?ng ngh? kho?ng 20 phút (n?u tr?i l?nh thì hé c?a, tránh ?? tr?ng b? l?nh), sau ?ó phun n??c ?m lên tr?ng (ho?c t?m tr?ng b?ng n??c ?m) (n??c kho?ng 33-35 ??) ?? làm mát và làm m?m v? tr?ng, làm gà con kh?i b? sát. Chú ý th?i gian t?m tr?ng không quá 30 giây.
    T? ngày 18 ??n khi n? kéo dài th?i gian cho tr?ng ngh? lên m?t ti?ng, ngoài nhi?t ?? báo trên máy, gia ch? c?n chú ý ??n nhi?t ?? th?c t? trên tr?ng b?ng các nhi?t k? y t? ho?c nhi?t k? khác, ?o tr?c ti?p trên tr?ng không ?? cho nhi?t ?? tr?ng v??t quá 37.8 ??. Tr?ng giai ?o?n này d? b? ch?t hàng lo?t do nóng ho?c d?n t?i keo chân keo m? do nóng.

Khi gà con n?:

Khi ?p ???c 18 ngày thì ??o tr?ng hay không c?ng không ?nh h??ng ??n ch?t l??ng n? n?a. Nhi?t ?? lúc này ??t gi?m xu?ng 36.5 ??, khi n? thành con thì ??t gi?m xu?ng 35.5 ??. N?u có máy n? thì có th? chuy?n tr?ng sang máy n? ?? ti?n ch?m sóc. Gà con m?i n? c?n ???c gi? ?m ? 34-36 ?? trong máy ?p ho?c máy n? cho t?i khi khô lông, gà c?ng cáp m?i chuy?n ra n?i ch?m sóc.

*** Chú ý:

- Máy c?n ?? n?i thoáng mát, nhi?u không khí l?u thông.

- Không ??t máy n?i có khói nh? g?n b?p, g?n bàn th?. Khi gà con s?p n? khói có th? gây ng?t khi?n gà con ch?t trong tr?ng mà không m? v? ???c.

- Ng??i v?a ?i ?ám tang v? ch?a xông ng??i, ch?a t?m r?a s?ch s? không ???c ??n g?n tr?ng ?ang ?p, âm khí nhi?m t? ?ám tang có th? làm tr?ng ung hàng lo?t. Tuy ch?a có s? nghiên c?u c?a khoa h?c v? v?n ?? này nh?ng kinh nghi?m dân gian cho th?y nh? v?y.

    Kinh nghi?m ?p tr?ng v?t

Quy trình ?p tr?ng v?t có m?t s? ?i?m ?áng chú ý sau so v?i tr?ng gà:

    Th?i gian ?p n?: 28 ngày.
    Nhi?t ?? ?p:

+ Ngày 1 ??n ngày 12: ??t 37.5 ?? (nhi?t ?? máy giao ??ng t? 37.3 ??n 37.7 ??).

+ Ngày 13 ??n ngày 24: ??t 37.0 ?? (nhi?t ?? máy giao ??ng t? 36.8 ??n 37.2 ??).

+ Ngày 25 tr? ?i ??t 36.8 ?? (nhi?t ?? máy t? 36.3 ??n 36.7 ??).

    T? ngày 15 tr? ?i, chú ý m?i ngày cho tr?ng ngh? kho?ng 20 phút vào bu?i chi?u, t?m n??c ?m (33-35 ??) cho tr?ng.
    T? ngày 26 ??n khi n? kéo dài th?i gian cho tr?ng ngh? lên m?t ti?ng, ngoài nhi?t ?? báo trên máy, gia ch? c?n chú ý ??n nhi?t ?? th?c t? trên tr?ng b?ng các nhi?t k? y t? ho?c nhi?t k? khác, ?o tr?c ti?p trên tr?ng không ?? cho nhi?t ?? tr?ng v??t quá 37.8 ??. Tr?ng giai ?o?n này d? b? ch?t hàng lo?t do nóng ho?c d?n t?i keo chân keo m? do nóng.

*** Chú ý:

- Máy c?n ?? n?i thoáng mát, nhi?u không khí l?u thông.

- Không ??t máy n?i có khói nh? g?n b?p, g?n bàn th?. Khi gà con s?p n? khói có th? gây ng?t khi?n v?tcon ch?t trong tr?ng mà không m? v? ???c.

- Ng??i v?a ?i ?ám tang v? ch?a xông ng??i, ch?a t?m r?a s?ch s? không ???c ??n g?n tr?ng ?ang ?p, âm khí nhi?m t? ?ám tang có th? làm tr?ng ung hàng lo?t. Tuy ch?a có s? nghiên c?u c?a khoa h?c v? v?n ?? này nh?ng kinh nghi?m dân gian cho th?y nh? v?y.

Bà con nông dân th??ng quan tâm t?i 4 tiêu chí sau tr??c khi quy?t ??nh mua máy ?p tr?ng gà: S? l??ng tr?ng cho m?i l?n ?p, t? l? tr?ng n? thành công, kh? n?ng gi? nhi?t và ti?t ki?m ?i?n n?ng. Tuy nhiên, vi?c tìm thi?t b? ?p tr?ng ?áp ?ng t?t nh?ng tiêu chí trên không ph?i là ?i?u ??n gi?n.

Trong bài vi?t này, May ap trung xin g?i t?i bà con danh sách nh?ng lo?i máy ?p tr?ng gà t?t nh?t trên th? tr??ng hi?n nay ?? bà con có th? d? dàng l?a ch?n s?n ph?m phù h?p cho mình.

Máy ?p tr?ng mini lo?i nào t?t nh?t trên th? tr??ng?

Máy ?p tr?ng mini là thi?t b? có kh? n?ng ?p v?i s? l??ng tr?ng gia c?m trong kho?ng t? 50 ??n 1000 tr?ng/l?n. Tùy vào quy mô ch?n nuôi, bà con có th? l?a ch?n cho mình s?n ph?m máy ?p tr?ng thích h?p theo g?i ý d??i ?ây c?a May ap trung:

Máy ?p 50 tr?ng

Máy ?p tr?ng mini Fuzzy VN LIN m?i l?n ?p 50 tr?ng

Máy ?p tr?ng mini Fuzzy VN ??n t? th??ng hi?u LIN là dòng s?n ph?m có kh? n?ng ?p tr?ng gà v?i s? l??ng trung bình kho?ng 50 qu? tr?ng/l?n. Thi?t b? ?p tr?ng này có ?u ?i?m là tr?ng có t? l? n? thành con cao, khung v? máy ch?c ch?n v?i ch?t li?u Aluminium c?ng cáp, b?n b?.

Máy Fuzzy VN LIN 50 tr?ng ???c thi?t k? v?i 1 c?a tr??c và 1 c?a trên ti?n d?ng. Bên trong thi?t b? ?p là 1 motor ??o tr?ng t? ??ng, ??m b?o t?t c? các qu? tr?ng có th? nh?n ???c l??ng nhi?t ??u nh? nhau. Màn hình hi?n th? m?t ngoài máy ?p tr?ng có ?èn báo tr?ng thái thi?u ?m, hi?n th? nhi?t ?? và ?? ?m bên trong r?t h?u ích v?i bà con nông dân.

Bà con có th? tìm hi?u thêm v? s?n ph?m này t?i ?ây. Hi?n máy ?p tr?ng Fuzzy VN LIN 50 tr?ng ?ang ???c bán trên May ap trung v?i giá ch?: 1.899.000 ??ng.

Máy ?p tr?ng Mactech MT50G

Máy ?p tr?ng Mactech MT50G 50 tr?ng là thi?t b? ?p tr?ng gà t? ??ng, phù h?p v?i bà con nông dân ch?n nuôi gà tre, gà ?ông T?o, gà ta v?i s? l??ng ít và quy mô nh?.

Máy ?p tr?ng Mactech MT50G áp d?ng công ngh? ?i?u khi?n nhi?t ?a ?i?m. ?i?u này giúp ??m b?o nhi?t ?? ?p trong máy luôn ??u ? m?i v? trí. Bà con hoàn toàn có th? t? ch?nh nhi?t ?? trong bu?ng ?p v?i nhi?t ?? t?i ?a lên t?i 38ºC.

Khay x?p tr?ng trong thi?t b? có th? tháo r?i ???c. Bà con nông dân có th? tùy ch?nh rãnh x?p tr?ng sao cho phù h?p v?i t?ng lo?i gia c?m. V?i nh?ng ?u ?i?m trên, Mactech MT50G x?ng ?áng là ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y c?a m?i ng??i nông dân.

Hi?n s?n ph?m ?ang ???c bán trên May ap trung v?i m?c giá: 1.750.000 ??ng.

Máy ?p 100 - 200 tr?ng

Máy ?p tr?ng Mactech MT100G 100 tr?ng

M?t s?n ph?m máy ?p tr?ng khác t?i t? th??ng hi?u Mactech mà May ap trung mu?n gi?i thi?u t?i bà con ?ó chính là: Máy ?p tr?ng Mactech MT100G. Thi?t b? này có v? ngoài b?n ch?c, ?? khít cao, ??m b?o gi? nhi?t trong bu?ng ?p t?t vào mùa ?ông.

Bên trong thi?t b? có khay ?p tr?ng ???c H?c b?ng ch?t li?u nh?a ?úc nguyên kh?i, bà con không còn ph?i lo l?ng v? v?n ?? hoen g? khi s? d?ng máy trong th?i gian dài. Mactech MT100G g?m 2 khay ch?a tr?ng, m?i khay g?m 7 rãnh có th? ??ng 8 qu? tr?ng x?p ??ng ho?c nghiêng m?t góc 45 ??.

Máy ?p tr?ng Mactech MT100G ?ang ???c cung c?p trên May ap trung v?i m?c giá: 2.200.000 ??ng.

Máy ?p 200 tr?ng CONVECTION LIC-200

Thi?t b? ?p tr?ng LIC-200 c?a th??ng hi?u LIN s? d?ng công ngh? CONVECTION có kh? n?ng kh? và b?m n??c t? ??ng cho bu?ng ?p. ?i?u này giúp bà con nông dân có th? t?ng t? l? ?p tr?ng thành công cho l?a gia c?m nhà mình.Máy CONVECTION LIC-200 có kh? n?ng ?p t?i ?a 200 qu? tr?ng trong m?t m? ?p. Các khay tr?ng c?a máy ???c thi?t k? hình ô vuông giúp tr?ng ???c gi? nguyên tr?ng trong quá trình ?p n?. Máy ?p tr?ng LIC-200 CONVECTION có trang b? ?èn UV v?i kh? n?ng kh? mùi và di?t khu?n, ng?n không cho vi khu?n t?n công vào tr?ng, ??m b?o t? l? tr?ng n? thành công cao.

Bà con nông dân có th? mua s?n ph?m v?i giá bán: 5.300.000 ??ng.

Máy ?p 300 - 1000 tr?ng

Máy ?p 300 tr?ng CONVECTION LIC-300

Máy ?p CONVECTION LIC-300 c?a th??ng hi?u LIN có kh? n?ng ?p cùng m?t lúc 300 qu? tr?ng v?i công su?t ho?t ??ng th?p (ch? 330W), giúp bà con ti?t ki?m t?i 65% l??ng ?i?n n?ng tiêu th? so v?i các lo?i máy khác trên th? tr??ng trong quá trình ?p n? tr?ng.

Nh?ng tính n?ng n?i b?t c?a thi?t b? ?p tr?ng này bao g?m:

    Máy ?p tr?ng CONVECTION LIC-300 có bánh xe di chuy?n linh ho?t.
    Thi?t b? g?m 3 t?ng, m?i t?ng có th? ?p s? l??ng 100 qu? tr?ng cùng lúc.
    Màn hình ?i?u khi?n c?a máy ?p d? s? d?ng, cho bà con nông dân bi?t chính xác các thông s? v? nhi?t ??, ?? ?m và th?i gian ?p tr?ng.

Hi?n s?n ph?m ?ang ???c cung c?p trên May ap trung v?i giá bán: 5.990.000 ??ng.

Ngoài ra, v?i nhu c?u ?p tr?ng v?i s? l??ng l?n h?n, b?n c?ng có th? tham kh?o m?t s? lo?i máy ?p tr?ng 400 qu?, 500 qu? c?a LIN nh? sau:

    Máy ?p tr?ng ?i?u áp BALANCE LIN LDI-400 (400 tr?ng) - Giá May ap trung: 5.290.000 ??ng.
    Máy ?p tr?ng 500 qu? BALANCE LIN LDI-500 - Giá May ap trung: 6.500.000 ??ng.

Có th? bà con quan tâm: Bí quy?t ch?n máy ?p tr?ng mini theo quy mô ?àn gia c?m.

2. Máy ?p tr?ng công nghi?p cho quy mô ch?n nuôi l?n

N?u bà con nông dân ?ang làm ch? m?t trang tr?i v?i quy mô ch?n nuôi l?n, bà con có th? tham kh?o nh?ng g?i ý s?n ph?m máy ?p tr?ng gà công nghi?p d??i ?ây c?a May ap trung:

Máy ?p tr?ng Mactech 1000 tr?ng MT1000PS

Máy ?p tr?ng công nghi?p Mactech 1000 tr?ng MT1000PS là s?n ph?m phù h?p v?i nh?ng trang tr?i ch?n nuôi v?i quy mô trung bình t? 50 ??n 80 mái. Thi?t b? ???c tích h?p ??y ?? h? th?ng thông gió, ch?ng quá nhi?t, t?o ?? ?m, ??ng c? ??o tr?ng,... Bà con nông dân có th? yên tâm s? d?ng s?n ph?m vì các linh ki?n trong máy ??u có tu?i th? ho?t ??ng lên ??n 10 n?m.

Mactech MT1000PS cho t? l? n? tr?ng thành công ??t t?i 85% mà v?n ti?t ki?m ?i?n n?ng trong quá trình v?n hành máy. Khung máy ?p tr?ng s? d?ng ch?t li?u thép s?n t?nh ?i?n ??m b?o gi? nhi?t t?t l?i có ?? b?n cao.

Bà con nông dân có th? mua s?n ph?m này trên May ap trung v?i m?c giá ph?i ch?ng, ch?: 9.500.000 ??ng.

Máy ?p tr?ng 1000 tr?ng CONVECTION LIC-1000

Máy ?p tr?ng CONVECTION LIC-1000 chính là gi?i pháp phù h?p dành cho bà con nông dân có trang tr?i ch?n nuôi quy mô l?n. Thi?t b? ho?t ??ng v?i công su?t th?p (560W) nên dù là máy ?p tr?ng công nghi?p, LIC-1000 CONVECTION v?n có th? ti?t ki?m t?i 65% ?i?n n?ng tiêu th? so v?i các lo?i thi?t b? máy ?p tr?ng khác cho bà con.

Máy ?p 1000 tr?ng CONVECTION LIC-1000 ???c trang b? ??y ?? nh?ng tính n?ng ?u vi?t bên trong s?n ph?m nh?: ?èn UV kh? trùng; h? th?ng ??o tr?ng t? ??ng ??m b?o nhi?t t?a ??u; b?ng ?i?u khi?n hi?n th? thông s? k? thu?t ???c thi?t k? ??n gi?n, d? s? d?ng;...

Bà con có th? tìm mua s?n ph?m trên May ap trung v?i m?c giá: 13.800.000 ??ng.

3. L?u ý khi s? d?ng máy ?p tr?ng

Bà con c?n l?u ý m?t s? ?i?m nh? sau khi s? d?ng máy ?p tr?ng:

    C?n ki?m tra dây và ngu?n ?i?n c?a máy ?p tr?ng c?n th?n ?? ??m b?o thi?t b? có th? ho?t ??ng ?n ??nh.
    Khi máy ?p tr?ng báo ??ng nhi?t ?? v??t m?c cài ??t, bà con c?n m? c?a và ng?t ngu?n ?i?n ?? nhi?t ?? c?a máy ?p tr?ng có th? ?n ??nh tr? l?i.
    Thùng n??c trong máy c?n ph?i ???c v? sinh s?ch s?, tránh tình tr?ng rong rêu bám vào thùng. T?t nh?t, bà con nên dùng n??c máy, không l?y n??c gi?ng ho?c n??c sông ?? c?p n??c vào máy ?p tr?ng.
    Bà con nên th??ng xuyên ki?m tra thi?t b? t?o ?m trong máy xem có ho?t ??ng t?t hay không. N?u h?ng hóc, bà con c?n có bi?n pháp s?a ch?a ho?c thay m?i hoàn toàn.

Bà con có th? tham kh?o nh?ng l?i th??ng m?c ph?i và cách x? lý tình hu?ng khi s? d?ng máy ?p tr?ng trong bài vi?t t?ng h?p c?a May ap trung t?i ?ây.

Trên ?ây là m?t vài g?i ý c?a May ap trung dành cho bà con v? nh?ng s?n ph?m máy ?p tr?ng gà t?t nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. Hy v?ng, bà con ?ã có nh?ng l?a ch?n thi?t b? phù h?p cho riêng mình sau khi ??c xong bài vi?t này.

Máy ?p tr?ng Mactech

Các b?n có th? th?y hi?n nay có khá nhi?u ??n v? cung c?p máy ?p tr?ng trên th? tr??ng, tuy nhiên ph?n nhi?u là m?i ch? d?ng l?i ? ph?m vi ??a ph??ng, và s? l??ng h?n ch? ?i?u ?ó gây nên b?t c?p khi có nh?ng khách hàng có nhu c?u s? d?ng s? l??ng l?n và ? ? xa. T?t c? các v?n ?? này khi ??n v?i Mactech ??u ???c gi?i quy?t 1 cách ??n gi?n, v?i quy mô vô cùng l?n Mactech s? là gi?i pháp hoàn h?o ?áp ?ng m?i yêu c?u t? phía khách hàng.


??c bi?t, v?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, n?m b?t t??m t?n m?i quy trình v?n hành, x? lý l?i trong quá trình s? d?ng luôn s?n sàng h? tr? 24/24 s? mang ??n cho các b?n s? tin c?y và khai thác ???c m?i tính n?ng c?a s?n ph?m ?? thu ???c hi?u qu? nh? mong ??i.

Máy ?p Tr?ng Mi?n B?c hi?n ?ang s? h?u nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh?:

    ???c thi?t k? b? ?i?u ch?nh nhi?t Hàn Qu?c m?c dao ??ng nhi?t là 0.1 ?? C, r?t d? s? d?ng và ?? b?n cao c?ng nh? d? thay th? khi có s? c?.
    Thi?t k? ??n gi?n, d? s? d?ng.
    Kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n t?t, giá thành h?p lý, ?? b?n ??m b?o
    H? th?ng qu?t ?a chi?u thi?t k? ??m b?o l?u thông không khí cung c?p oxy và t?o lu?ng nhi?t ??u kh?p t? ?p
    Khay tr?ng ti?n d?ng, dùng cho nhi?u lo?i tr?ng, d? tháo l?p và s? d?ng ?a ch?c n?ng v?a là khay ?p v?a là khay n?.

Bên c?nh ?ó, v?i chính sách giao hàng trên toàn qu?c, thanh toán t?i nhà s? ??m b?o cung c?p cho m?i khách hàng có nhu c?u m?t cách nhanh chóng và thu?n ti?n. Nhi?u h? gia ?ình ?ang lo l?ng v? cách v?n hành, ho?c s? c? khi x?y ra,...t?t c? ??u có th? yên tâm vì trung tâm s? có nhân viên t? v?n h? tr? k?p th?i, cam k?t b?o hành máy trong 12 tháng.

Thu?t toán Fuzzy nh? trí thông minh nhân t?o nó v?n hành ch? ?? ?p t?i ?u nh? t? ??ng c?m bi?n sau ?ó x? lý nhi?t ?? ?n ??nh mà không t?o ra quán tính nhi?t nh? các dòng ?i?u khi?n nhi?t ?? on/off, ?i?n hình là Fox và Eliwe hay các b? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng hi?n nay trên th? tr??ng.Ngoài ra thu?t toán Fuzzy giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng ??n 70% và t?ng tu?i th? bóng gia nhi?t và máy ?p tr?ng 60 tr?ng ???c th?a h??ng thu?t toán thông minh này.

?? nh?n bi?t máy ?p tr?ng Fuzzy hay role on/off b?n có th? yêu c?u c? c? s?n xu?t máy ?p tr?ng g?n bóng ?èn s?i ??t vào m?ch ?i?u khi?n và cho máy ch?y. N?u bóng ?èn ch?p t?t liên t?c ?? duy trì nhi?t ?? thì nó chính là role on/off, khi ch?p t?t liêu t?c làm gi?m tu?i th? c?a bóng. Còn n?u bóng ?èn ch? m? (gi?m công su?t tiêu th?) ?i và không t?t thì nó chính là thu?t toán Fuzzy.

H?u h?t nh?ng khách hàng khi l?n ??u tiên s? d?ng máy ?p tr?ng 60 tr?ng c?a B?o Tín ??u có câu h?i là tr?ng khi ??a vào ?p có c?n ph?i ?? tr?ng ? nh?ng khay phía d??i cùng hay trên cùng không, khi tr?ng g?n n? ph?i di chuy?n tr?ng lên ho?c xu?ng nh?ng khay phía trên hay hay d??i không?

S? d? h? ph?i h?i nh? th? là do tr??c ?ây h? ?ã quen v?i vi?c s? d?ng nh?ng chi?c máy ?p tr?ng c?a nh?ng ??n v? khác có nhi?t ?? không ??ng ??u t?i các ?i?m do b? c?n khí b?i các khay tr?ng nên không khí không ???c luân chuy?n ??ng ??u, t?c là ch? thì nhi?t quá cao, ch? thì nhi?t quá th?p, trong quá trình ?p ph?i v?t v? di chuy?n tr?ng qua l?i ?? không ?nh h??ng ??n tr?ng.

? ??i v?i máy ?p tr?ng 60 tr?ng c?a B?o Tín, m?i ng??i s? không c?n ph?i lo l?ng v?n ?? trên vì chúng tôi ?ã áp d?ng thành công k? thu?t phân ph?i khí Laminar k?t h?p v?i thu?t toán ?i?u khi?n Fuzzy, ??m b?o nhi?t ?? và ?? ?m bên trong máy
Cân sàn điện tử Cân sàn điện tử còn cung cấp các kích thước theo yêu cầu, Cân sàn điện tử OHAUS (5 tấn /2kg) là sản phẩm của USA. Với thiết kế chuyên dụng cho việc tính giá thành, độ chính xác cao, Cân sàn điện tử Ohaus - USA
© 2007 - 2022 http://guonggheptrangtri.com
- Phone: +84-908-744-256